Iň oňat çaga tabaklary we tabaklary

BPA- we ftalatsyz, iýmit derejesindäki silikondan ýasalan bu çaga saçaklary, ýokumly maddalary öldürmezden çaga püresi ýa-da bug gök önümlerini ygtybarly gyzdyrmak üçin gazana ýa-da bugda goýulýar.

Mundan başga-da, bu çaga gap-gaçlary bug ýaly gyzmaýar, şonuň üçin çaga üçin gaty ýyly bolmaz.Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz we mikrotolkunda hem ulanylyp bilner.

 • Silicone Snack Cup,Spill Proof Food Container | YSC

  Silikon iýmit kubogy, dökülýän iýmit konteýnerini dökmek | ...

  Çagalar we çagalar üçin silikon iýmit konteýner, dökülýän subutnama, 100% iýmit derejeli 100% silikon döwülmez!Aýyrylýan ýokarky bölegi arassalamagy aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin içerde iýmit ýok!Gap-gaç ýuwýan maşyn.Berkidilen we ýapylan gapak, tozan, kir, gum ýa-da otlaryň çaganyň naharyna girmeginiň öňüni alýar.Süýşmeýän düýbi käseleri ýerinde saklaýar.Softumşak we çeýe, ýöne gaty çydamly we döwülmez.Habaryňyzy bize iberiň Önümiň aýratynlyklary Bu nahar käsesinde tozan geçirmeýän gapak bar, garga laýyk wi ...

 • Tiny Cup for Baby & Kids,Silicone BAP Free Materia | YSC

  Çagalar we çagalar üçin kiçijik kubok, Silikon BAP mugt ...

  Çagalar we çagalar üçin silikon okuw kubogy Bu silikon kiçijik kubokda ýuwmak we guratmak aňsat dizaýny bar.Saglygymyza esaslanýan kiçi käsämiz öýde ýa-da ýolda ähli ýagdaýlarda gaýtadan ulanyljak we ajaýyp görnüşde döredildi.Gündelik ulanmak üçin käse hökmünde ulanylyp bilner, sebäbi kuwwaty ýeterlikdir.Foodokary temperaturada sterilizasiýa edilip ýa-da pes temperaturada saklanyp bilinýän Iýmit derejeli silikondan ýasalýar.Habaryňyzy bize iberiň Önümleriň beýany Openden içmegi öwrenmek ...

 • Silicone Bowls with Lids,100% Food Grad | YSC

  Gapakly silikon jamlar, 100% iýmit derejesi |YSC

  Gapakly mikrotolkun doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn bilen silikon iýmit saklaýjy gap, gapakly silikon gaplar, dökülmäge çydamly, saklamak aňsat, saklap bolýan, doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn bilen howany berk möhür bilen üpjün edýär.Aýratynlyklary: Gapaklar howa geçirmeýän, dykylýan we dökülmäge çydamly (hatda suwuklyklar bilenem), bu bolsa syýahat, gurak ýa-da çygly iýmit üçin ajaýyp edýär.Silikon tabaklar zäherli däl.Tabaklar we gapaklar iýmit derejesindäki ygtybarly silikondan ýasalýar we BPA we PVC Mugt.Messanyňyzy iberiň ...

 • Baby Suction Plate,Divided Food-Grade Silicone for Babies | YSC

  Çaga emdiriş plastinkasy, bölünen iýmit derejeli silikon ...

  Çagalar öz-özüni iýmitlendirmek üçin plastinka - Çaga emdirýän çagalar üçin bölünen iýmit derejeli silikon sorujy plastinka, BPA-dan mahrum, mikrotolkun, gap-gaç ýuwýan we peçiň howpsuzlygy Çagalaryň ähli naharlary 100% iýmit derejeli silikon, FDA tassyklanan, BPA mugt, PVC mugt, BPS mugt , Lateks Mugt, Phthalate, Mugt we Gurşun Mugt.Islendik tekiz ýüzüne ýapyşýan güýçli emdiriş käsesi bolan çagalar üçin sorujy tabaklar, “Perfect Baby Led Weaning Tool”.Plastinada çagalaryň öz-özüne iýmitlenmegine kömek etmek üçin uzyn we egri taraplary bar.Çuň taraplary we bölüjileri bilen ...

 • Silicone Bib with Pocket for Babies & Toddlers | YSC

  Çagalar we çagalar üçin jübüli silikon Bib ...

  Çaga silikony iýmitlendiriji bib, suw geçirmeýän sazlanylýan, çaga oglan ýa-da gyz üçin “Unisex” silikon kitaplarymyz, çaganyň agzyndan iýmit alyp bilýän uly göwrümli jübü bilen bezelendir.Jübü açyk bolýar we iýmit tutmak üçin görnüşini saklaýar.Softumşak bibimiz çaganyň boýnuna oňaýly gabat gelýär we sazlanyp bilinýän gaýyş ulaldygyça iň oňat laýyklygy üpjün edýär.BPA we ftalatsyz ýumşak iýmit derejeli silikon arassa we gap-gaç ýuwýan maşyny howpsuz süpürmek aňsat.Sen ...

Çaga saçaklaryndaky tendensiýa

Kiçijik çagaňyzy bulaşdyrýan zat däl bolsa (iň bolmanda nahar wagtynda) we has gymmat çaga saçaklaryndan ýüz öwrüp bilseňiz, YUESICHUANG-dan bu ýumşak bäbek tabaklary we tabaklary az iş eder.

Alty bölek reňkli toplumlarda bar bolan bu silikon plitalar we tabaklar mikrotolkunly we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuz.Arzan bahanyň sizi howpsuz däldigini pikir etmegine ýol bermäň - bu önümler hem BPA mugt.

Baby Feeding Set,Silicone Bib Plates Bowls Spoons | YSC

Çaga iýmitleniş toplumy, Silikon Bib plitalary çüýşe çemçe ...

Çaga iýmitlendiriş toplumy, bölünen tabak sorujy jam we ýumşak çemçe kömekçi Öz-özüňi iýmitlendirmek Bu çaga iýmitleniş toplumynda Suksiýa bilen bölünen iýmit tabagy, nahar käsesi, bäbekler üçin silikon çüýşeler, çaga çemçe, çaga çeňňegi bar iýiji.Iýmitlendiriş toplumymyz, öz-özüňi iýmitlendirmegi öwrenmek üçin kiçijik eller üçin ajaýyp.Bu iýmitlendiriji toplum, BPA, phalat, PVC, kadmium, Lateks-den erkin 100% premium iýmit derejeli silikondan ýasalýar we çaga üçin amatly, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär ...

Toddler Feeding Set-Plate, Bowl, Cup, and Fork | YSC

Çagalary iýmitlendirmek üçin tabak, jam, kubok we çeňňek ...

Silikonly çagalar üçin nahar toplumy - BPA Mugt - Çagalar üçin nahar toplumynda çagalar üçin tabaklar we tabaklar çagalar kuboklary ýasalýar.Easyeňil arassalamak üçin çydamly silikondan ýasalan we ýuwlandan soň iň soňky ýuwulýar. Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz we BPA / PVC Mugt.Çagalaryňyzyň saçak üçin ýygyndylaryny bu amatly gabat gelýän iýmit toplumy bilen gurup bilersiňiz.Silikon çaga tabagy we jam üçin ajaýyp ...

Silicone Snack Cup,Spill Proof Food Container | YSC

Silikon iýmit kubogy, dökülýän iýmit konteýnerini dökmek | ...

Çagalar we çagalar üçin silikon iýmit konteýner, dökülýän subutnama, 100% iýmit derejeli 100% silikon döwülmez!Aýyrylýan ýokarky bölegi arassalamagy aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin içerde iýmit ýok!Gap-gaç ýuwýan maşyn.Berkidilen we ýapylan gapak, tozan, kir, gum ýa-da otlaryň çaganyň naharyna girmeginiň öňüni alýar.Süýşmeýän düýbi käseleri ýerinde saklaýar.Softumşak we çeýe, ýöne gaty çydamly we döwülmez.Habaryňyzy bize iberiň Önümiň aýratynlyklary Bu nahar käsesinde tozan geçirmeýän gapak bar, garga laýyk wi ...

Tiny Cup for Baby & Kids,Silicone BAP Free Materia | YSC

Çagalar we çagalar üçin kiçijik kubok, Silikon BAP mugt ...

Çagalar we çagalar üçin silikon okuw kubogy Bu silikon kiçijik kubokda ýuwmak we guratmak aňsat dizaýny bar.Saglygymyza esaslanýan kiçi käsämiz öýde ýa-da ýolda ähli ýagdaýlarda gaýtadan ulanyljak we ajaýyp görnüşde döredildi.Gündelik ulanmak üçin käse hökmünde ulanylyp bilner, sebäbi kuwwaty ýeterlikdir.Foodokary temperaturada sterilizasiýa edilip ýa-da pes temperaturada saklanyp bilinýän Iýmit derejeli silikondan ýasalýar.Habaryňyzy bize iberiň Önümleriň beýany Openden içmegi öwrenmek ...

Habarlar

 • Silikon silikonyň artykmaçlygy b ...

  Silikon silikon jamyň artykmaçlygy näme |YSC Çagalar ýöräp bilýänligi sebäpli, köp eneler iýmekde uly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.Çaga girende ...

 • Silikon bibiniň artykmaçlyklary näme |YSC

  Silikon bibiniň artykmaçlyklary näme |YSC Bibliýa, çaganyň çyglylygynyň ýa-da palçygynyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ony çaganyň döşüne geýmek üçin ulanylýar ...

 • Çagaňyz üçin silikon tabaklar - Zäherli däl çaý ...

  Ene-ata terbiýe bermek, çagaňyzy bulaşdyrman iýmitlendirmek ýaly gündelik iş bilen baglanyşykly däl.Soň bolsa çagalary üçin howpsuz we zäherli iýmit gap-gaçlaryny tapmak meselesi ýüze çykýar.Bagtymyza, indi silikon jamlary satyn alyp bilersiňiz ...

 • The FDA certificate
 • The FDA certificate 1
 • The FDA certificate 2
 • The FDA certificate 3