silikon çaga tabagy

silicone baby plate

BPA-dan erkin silikon plastinka, göni stoluň başyna geçýär.Hatda ony mikrotolkunda ulanyp, iýmitleri gyzdyryp, arassalamak üçin gap-gaç ýuwýan maşyna taşlap bilersiňiz.Bölümler bilen hem elýeterlidir ... bilýärsiňiz, şonuň üçin kiçijik çagaňyz gorkunç iýmitlerden gaça durup biler. Bu dizaýn edilen silikon çaga plastinkasy gaty ajaýyp, siz ondan iýmek islärsiňiz.Iýmit silikon materialy galyndylara we çyglylyga çydamly we ekologiýa taýdan arassa.Tabak, şeýle hem özlerini iýmitlendirmegi öwrenýän çagalar üçin durnukly binýady üpjün edip, ýüzlere siňýär.