silikon jam

silicone bowl

Silikon jamy iýmit saklamak we ýolda nahar iýmek üçin köpugurly we gyzykly görnüşdir.Çaganyň ilkinji iýmitlerinden ofis otagyna baryp biler! Bu silikon jam 100% BPA bolup, iýmitleri has uzak saklaýar.Çagaňyz iýmäge taýyn bolanda, ony tabak hökmünde ulanyň. Silikon aşa gyzgynlyga çydamly bolansoň, silikon jamyňyzy gap-gaç ýuwýan maşynda, mikrotolkunda, doňduryjyda, gyzgyn zatlar bilen, sowuk zatlar bilen arkaýyn ulanyp bilersiňiz!Eremek, döwmek ýa-da eremek hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.