Çagaňyz üçin silikon tabaklar - Her bir ene-atanyň etmeli zäherli däl görnüşi!

Ene-ata terbiýe bermek, çagaňyzy bulaşdyrman iýmitlendirmek ýaly gündelik iş bilen baglanyşykly däl.Soň bolsa çagalary üçin howpsuz we zäherli iýmit gap-gaçlaryny tapmak meselesi ýüze çykýar.Bagtymyza, indi bäbekler üçin silikon tabaklary we gap-gaçlary satyn alyp bilersiňiz.Çagalar üçin howpsuz silikon materiallaryny ulanýarlar we örän çydamly, uzak dowamly we zäherli däldigi mälimdir.Bu olary ýaş çagalary iýmitlendirmek üçin iň gowy saýlama edýär.

- Silikon BPA-dan we iýmitden howpsuz bolmak bilen meşhurdyr.Çagalar üçin ýokary hilli silikon tabaklar 100% zäherli däl.Bu aýratynlyklar sebäpli çagaňyzyň saglygyna we howpsuzlygyna töwekgelçilik etmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

- Çagalar üçin silikon tabaklar çydamly we diýen ýaly döwülmeýär.Çagaňyz tötänleýin tabagy kaksa-da, tötänleýin döwmek howpy ýok.Silikon ýylylyga çydamly material bolansoň, çaganyň iýmitini gyzdyrmak üçin ony mikrotolkunyň içinde arkaýyn ýerleşdirip bilersiňiz.Tabak ýokary hilli silikondan ýasalança, güýçli yssyda deformasiýa ýa-da eremez.

- Silikon tabaklary ýuwmak gaty aňsat.Diňe galan gap-gaçlaryňyz bilen birlikde gap-gaç ýuwýan maşyna taşlaň, gitmek gowy.Hiç hili goşmaça güýç sarp edilmeýär we galan wagtyňyzy ýakymly çagaňyz bilen dynç almak ýa-da oýnamak üçin geçirip bilersiňiz.

- Silikon jamlar dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar.Siz gyzykly, janly reňkleri halaýarsyňyzmy?Ora-da has özüne çekiji we däli dizaýnlary has gowy görýärsiňizmi?Bu saýlawlaryň hemmesi tassyklanan satyjynyň üsti bilen elýeterlidir.

Iýmit derejeli silikon jam bilen çagaňyzyň howpsuzlygyny ileri tutuň.Dürli saýlamalary, çalt iberilýän wagtlary, ygtybarly töleg opsiýalaryny we ýokary hilli müşderi hyzmatyny hödürleýän ygtybarly dükandan birini satyn alyň!


Iş wagty: Iýun-21-2021