Silikon bibiniň artykmaçlyklary näme |YSC

Silikon bibiniň artykmaçlyklary näme |YSC

Kitap, çaganyň iýmitlenmeginde ýa-da suw içilende çygly bolmagynyň ýa-da eşikleriniň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ony çaganyň döşüne geýmek üçin ulanylýar.Köp görnüşi barçaga kitaplarywe daşky görnüşi çaganyň ünsüni özüne çekip bilýän owadan.Onlyöne diňe ene-atalaryň gözegçiligi astynda çagaňyza bibli geýip bilersiňiz, ene-atalar bolsa çagaňyzyň agzyny süpürmek üçin bib ulanmaly däldi.

Injiliň materialy gaty möhümdir.Bibliýa çaganyň kellesiniň, boýnunyň we eňeginiň derisine deger, sebäbi gurluşy gowy bolmasa, çaganyň näzik derisine zyýan ýetirer.Adatça, bazarda dürli döwürlerde we dürli döwürlerde bäbekler üçin amatly doka, pagta we sakgyç bar.Ejem ätiýaçlyk üçin birneme satyn almalydy.

Maddy we ululyk, nagyş we reňk ýaly esasy elementlerden başga-da, köp eneleriň bibliýa saýlanda göz öňünde tutýan faktorlarydyr.Açyk reňkler we ajaýyp nagyşlar bilen ýazylan bib, diňe bir ejäni halaman, eýsem çaganyň ünsüni özüne çekip biler, bu bolsa çagany bibli geýmegi has gowy görer.

Çaganyň halaýan we arassalanmagy üçin açyk we hapa çydamly reňkleri saýlamak maslahat berilýär.Açyk reňkler hapalanmak aňsat.

Silikonyň çig maly gowymy?

Has köp marka täze materiallaryň kitaplaryny çykaryp başlaýar we ýumşak ýelimden ýasalan bibleriň dizaýny bazarda täze halaýan zat boldy.Plastmassa bibli amatly we çydamly we arassalamak aňsat.

Çaganyň iýip otyrka bedenine taşlan iýmitini tutup, çaganyň eşikleriniň hapalanmagynyň öňüni alyp biler.Has ýumşak, ýeňil bolsa, bukulyp, ýygnamak we ulanmak aňsat.

Deri bilen uzak wagtlap hiç hili tapawudy ýok göni aragatnaşykda bolup biler.Iýmit derejeli silikon ýaşyl, pes uglerodly we ekologiýa taýdan arassa silikon çig mal bolany üçin, aşhana gap-gaçlarynda, enelerde we bäbeklerde, sowgatlarda we Europeewropada we ABŞ-da çalt satylýan önümlerde giňden ulanylýar.

Çaga silikon bibi üçin bu önüm, ammardan çykmazdan ozal önümi berk gözden geçirmek we iýmit derejesini tassyklamak, şonuň üçin ulanjakdygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.

Bibliýanyň dogry ölçegini saýlaň, iň esasy zat bibiň boýnundyr, boýnuň berkligi çaganyň dem almagyna täsir eder, gaty berk çaga dem alyp bilmez, gaty gowşak hapalaryň öňüni almaz.

Mundan başga-da, Injiliň ululygynyň çaganyň ýaşyna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny görmekdir, eger döşüňizi ýapyp bilmeseňiz, ýalňyşlyga garşy gowy rol oýnap bilmez.

Injili saýlamak

Enougheterlik derejede yhlasly bolmadyk eneler üçin gaty peýdaly, eger işlemegi halaýan eneler bolsa, her gün çagasy üçin eşik ýuwup bilerler we eşik ýuwmaga köp wagty bolmadyk eneler, suw geçirmeýän bibliýalar uly kömek edip biler Çilimi gönüden-göni çaga ýuwup bilmekleri üçin, suw geçirmeýän bibi hem arassalamak aňsat, suw geçirmeýän täsiri bolsa çaganyň tüýküliginiň we süýdüniň eşikleriň hapalanmagynyň öňüni alyp biler.

Injiller dürli matalara görä köp görnüşlere bölünýär we iň köp ýaýranlary silikon suw geçirmeýän bibdir.Bu Injil oturyp iýip bilýän bäbekler üçin ekologiki taýdan döredilen we boýnundaky ýumşak togalak çagany has rahat duýýar.Çuňňur kitap, çaganyň eltip bilmedik iýmitini duruzyp biler.Arassalamak aňsat, hatda gap-gaç ýuwýan maşynda-da ýuwup bolýar, bu işi etmeli ene-atalar üçin gaty amatly.

"iýmek" çaga üçin iň möhüm meseledir.Gowy iýmekden başga-da, rahat iýmek hem möhümdir.Bu gün, çaganyň iýmegi üçin zerur bolan kitaby paýlaşalyň.

Bazardaky kitaplar materiallara görä takmynan üç görnüşe bölünýär: biri silikon, beýlekisi suw geçirmeýän mata, beýlekisi bu iki materialyň utgaşmasy.

Aboveokardakylar, silikon bibiniň artykmaçlyklary näme.Silikon bibler hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

YSC önümleri barada has giňişleýin öwreniň

Has giňişleýin täzelikleri okaň


Iş wagty: 15-2022-nji mart