Silikon silikon jamyň artykmaçlygy näme |YSC

Silikon silikon jamyň artykmaçlygy näme |YSC

Çagalar ýöräp bilýändigi sebäpli, eneleriň köpüsi iýmitlenmekde uly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.

Çaga goşmaça iýmit etabyna girende, her nahar hemişe garşy çykýan ownuk duşmanlar bilen iş salyşmakdan başga-da, ahyrsoňy bulaşyk söweş meýdanyny arassalamaly bolýan uruş ýalydyr.Bu gün size hödürlemekçi bolýan zadym, çykaryp ýa-da döwüp bolmaýan beýik görnüşli silikon jam.

Emdiriş durnukly, jamy gaharlandyrmak aňsat däl

Bir tabagyň we tabagyň düýbüne sorujy berkidilýär we sorujy wakuum adsorbsiýasy prinsipini ulanyp, stoluň ýa-da nahar oturgyjynyň üstünde berk berkidilýär.Çaga iýeninde iýmitiň ýene-de ýere dökülmeginden gorkmaz.Entlyuwaşlyk bilen goýsaňyz, berk siňdirilip bilner.Plyönekeýje çekiň, hatda ene-atalaram tabagy götermek gaty kyn.

Ony almak kyn bolarmy?

No.ok. Tabagyň aşagyndaky tabak we sorujy lift dizaýnyna eýedir, şonuň üçin tabagy aňsatlyk bilen çykarmak üçin lifte ýuwaşlyk bilen degmeli.Şeýlelik bilen, berk ýelimlenende, çaganyň özi iýmegi amatly, tutmak ukybyny ulanyp biler we gowy iýmitleniş endiklerini ösdürip biler ýaly, öz-özüne gyzyklanma döredip biler.

Mikrotolkunly peç bilen göni gyzdyryp bolýar

Taýýarlanan goşmaça iýmitleri gaplap, çaganyň goşmaça iýmit gutusynda saklap bolýar.Çaga aç bolanda, goşmaça iýmit gabyna göni guýuň we mikrotolkunly peçde gyzdyryň.Bu amatly dälmi?Warmyly süýtden ýa-da goşmaça iýmitden doldurylýandygyna garamazdan, bu saçak gap-gaçlaryny ýokary temperaturada göni mikrotolkun bilen gyzdyryp bolýar.Şeýle hem gönüden-göni dezinfeksiýa kabinetini dezinfeksiýa edip bolýar, goşmaça iýmit jamynda uzak wagtlap bakteriýalaryň köpelmegi, çagalaryň içgeçmesine sebäp bolmak barada alada etmeli däl.

Toplumlaýyn galyplar, howpsuz we arassalamak aňsat

100% silikon material, integral galyp, esasan aşakdaky üç artykmaçlyga eýedir:

1. Çaga öz islegi bilen dişleýär, boşlugy kesmeýär.

Çaga elmydama almak aňsat bolan zady dişläp başlaýar.Adaty materiallardan ýasalan gap-gaçlar diňe bir materialyň gizlin howplary barada aladalanman, eýsem çaganyň näzik derisini çyzyp biläýjek ýiti gyralary barada hem alada edýär.Silöne silikondan ýasalan gap-gaçlar gaty ynandyryjy, ýumşak material, çaga nädip dynç almalydygyna ynandyrýar.

2. Çaga islegine görä zyňmak, döwmek aňsat däl, döwmekden gorkmaz, ýykylmakdan gorkmaz.

3. toplumlaýyn galyp, arassalamak gaty amatly.

Silikon integrirlenen galyplar, uly artykmaçlygy arassalamak üçin amatly, gyralary we burçlary ýok, howlukmaçlyk gowy.

Aboveokardakylar, silikon çüýşeleriň emdirýän peýdalary barada giriş.silikon tabaklar barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Has giňişleýin täzelikleri okaň


Iş wagty: 15-2022-nji mart